logo

 

rainbow
Zasady Odpłatności

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE I POBYT DZIECKA W PUBLICZNYM  PRZEDSZKOLU

   IM.MARII KONOPNICKIEJ W GORZYCACH WIELKICH

 
  1.
Opłata za przedszkole składa się z 2 części:

 

 • opłaty za świadczenia przekraczające bezpłatną realizację podstawy programowej, która odbywa się w godzinach od 8.00-13.00 oraz
 • opłaty za żywienie
 1. Działalność żywieniowa przedszkola jest płatna w całości przez rodziców (opiekunów) dziecka i obejmuje wyłącznie koszt zakupionych produktów spożywczych
 2. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora placówki  w  porozumieniu z organem prowadzącym. Jej wysokość uzależniona jest od cen artykułów spożywczych oraz norm żywieniowych, których stosowanie kontroluje Sanepid zgodnie z odrębnymi przepisami. Dzienna stawką żywieniowa w roku szkolnym 2022/23 wynosi: 7 zł
 3. Opłata za przedszkole: wyżywienie i pobyt pobierana jest „z dołu” za dany miesiąc.
 4. Opłata za wyżywienie i pobyt naliczana jest elektronicznie poprzez aplikację Vulcan
 5. Pobyt dziecka w przedszkolu od 8:00 do 13:00 jest bezpłatny. Pozostałe godziny są płatne.
 6. Za każdą kolejną godzinę przed 8.00 lub po 13.00 rodzice dzieci do lat pięciu muszą zapłacić złotówkę.
 7. Dzieci 6 letnie są całkowicie zwolnione z opłaty za pobyt w przedszkolu.
 8. Opłata za przedszkole wpłacana jest przez rodziców/ opiekunów/ w nieprzekraczalnym terminie do 15 każdego, następnego miesiąca do banku na konto: 98 1020 2212 0000 5602 0460 4213
 9. Przy wpłacie na konto należy wpisać: odbiorca: Przedszkole Gorzyce Wielkie, tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka .....+ opłata za wyżywienie/ tu wpisać kwotę/ i opłata za pobyt/ tu wpisać kwotę/
 10. W przypadku nieterminowego regulowania należności naliczane są odsetki za zwłokę jak dla należności podatkowych. Odsetki oblicza się za okres od dnia wymagalności do dnia zapłaty.
 11. Rodzic (opiekun prawny) może ubiegać się o skorzystanie z ulg i zwolnień od opłat za pobyt dziecka w przedszkolu
 12. Zgodnie z uchwałą  NR XXXXVIII/379/2021 RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ostrów Wielkopolski oraz określenia warunków zwolnień z tych opłat), od 1 stycznia 2022r. wprowadzona zostaje opłata za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin. wprowadza się częściowe zwolnienie z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie:
 13.   50 % ulgi za pobyt przysługuje za każde kolejne dziecko z tej samej rodziny uczęszczające do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Ostrów Wlkp.
 14.  Całkowite zwolnienie z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie przysługuje dziecku z orzeczoną                                   niepełnosprawnością uczęszczające do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Ostrów Wlkp.
 15. Rodzice lub opiekunowie prawni ubiegający się o skorzystanie z w/w ulgi zobowiązani są przedstawić dyrektorowi przedszkola w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do ulgi 50 % lub 100%
 16. Rodzice, którzy chcą w ciągu roku szkolnego zmienić godziny pobytu dziecka w przedszkolu, proszeni są o zgłoszenie tego faktu nauczycielowi danej grupy do końca miesiąca poprzedzjącego miesiąc wprowadzonej zmiany celem dokonania zapisu zmian w dzienniku elektronicznym. Deklaracja będzie obowiązywać od nowego następnego miesiąca.

 UBEZPIECZENIE DZIECI

 

Dzieci na życzenie rodziców ubezpieczone są w PZU

w Ostrowie Wielkopolskim.

Jednorazowa składka ubezpieczeniowa wynosi 48zł i obejmuje

okres od 1 września 2023 roku do 31 sierpnia 2024 roku.

Dzieci ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków

na kwotę 12.000zł.

 

Komunikaty

wykrzyknik-26Szanowni Rodzice

Zabawy z językiem angielskim prowadzone są przez panią Annę Maciaszek

         

wykrzyknik-26

  


wykrzyknik-26Szanowni Rodzice

W związku z obowiązkiem publikacji sprawozdania finansowego za poprzedni rok w BIP informujemy iż sprawozdanie finansowe Przedszkola za rok 2022 opublikowane jest na   stronie internetowej Gminy Ostrów Wielkopolski w zakładce BIP - Finanse publiczne i budżet.


 

 wykrzyknik-26  wykrzyknik-26

 

Losowe Zdjęcia

Aktualności

Kontakt z Nami