logo

 

rainbow
Cele i zadania przedszkola

 dzie kundelka 20201026 2088836702

 

Celem przedszkola jest szeroko pojęta opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem
i prawidłowym rozwojem dzieci, wszechstronne ich wychowanie i przygotowanie do szkoły oraz pomoc rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej. Zgodnie z założeniami zawartymi w Podstawie Programowej celem  wychowania przedszkolnego jest: wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach.

 


 

Budowanie systemu wartości , w tym wychowanie dzieci tak żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe,

Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, a także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

dzie kundelka 20201026 1125426899

 

Rozwijanie umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi. Stwarzanie warunków sprzyjającej wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

dzie makaronu 20211029 1427145124

 

 

Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną – zachęcanie do udziału w zabawach i grach sportowych

 

dzie dziecka 2022 20220601 1002282469

Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym i przyrodniczym,

domek dla jea 20221211 1159923284

Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijaniu umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,jaseka 2022 20221221 1139502888

 

 

Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej do rodziny, grupy i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej,

powstanie wielkopolskie 20211229 1095282220

Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności  które są ważne w edukacji szkolnej.

dzie pluszowego misia 20191125 1153019940

 


 

Zadaniem przedszkola jest organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających w osiąganiu celów wychowania przedszkolnego i nawiązaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych oraz realizowaniu dążeń dziecka do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej koncentrując się w szczególności na:

zapewnieniu opieki i wspomagania rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, uwzględnieniu indywidualnych potrzeb dziecka, zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju,dostosowaniu odpowiednich metod i sposobów oddziaływań do wieku i możliwości dziecka, zapewnieniu pomocy rodzicom w wychowaniu dzieci.

 dzie kropki 20210917 1397083347

 
 

 

Komunikaty

wykrzyknik-26Szanowni Rodzice

Zabawy z językiem angielskim prowadzone są przez panią Annę Maciaszek

         

wykrzyknik-26

  


wykrzyknik-26Szanowni Rodzice

W związku z obowiązkiem publikacji sprawozdania finansowego za poprzedni rok w BIP informujemy iż sprawozdanie finansowe Przedszkola za rok 2022 opublikowane jest na   stronie internetowej Gminy Ostrów Wielkopolski w zakładce BIP - Finanse publiczne i budżet.


 

 wykrzyknik-26  wykrzyknik-26

 

Losowe Zdjęcia

Aktualności

Kontakt z Nami