logo

 

rainbow
Zasady Odpłatności

ZASADY POBIERANIA I ROZLICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PUBLICZNYM  PRZEDSZKOLU

   IM.MARII KONOPNICKIEJ W GORZYCACH WIELKICH

 
   
1. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w danym miesiącu stanowi przypis, który obejmuje liczbę godzin płatnych w przedszkolu oraz koszty żywienia. Świadczenie obliczone jest na podstawie liczby godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu.  
   
2. Wysokość świadczenia za pobyt dziecka w przedszkolu ustala Rada Gminy Ostrów Wlkp. w drodze uchwały.  
   
   
3. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ostrów Wielkopolski zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 10 godzin. / Uchwała nr VII/61/2015 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 25 czerwca 2015r

 

4. Dzienna stawka żywieniowa zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 12/2019 z dnia 31 sierpnia 2019 roku wynosi 6zł.

W tym 3 posiłki : śniadanie, obiad i podwieczorek.


5. Opłata za wyżywienie i liczbę godzin płatnych zajęć powinna być wniesiona do 15-go dnia każdego miesiąca, którego należność dotyczy i rozliczona zgodnie z zasadami księgowości do 15-go następnego miesiąca. W przypadku, gdy dzień ten jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.

 

6. Nieterminowe uiszczanie opłat powoduje naliczanie ustawowych odsetek zgodnie z odrębnymi przepisami. 
    
   
7. Warunki korzystania z żywienia w przedszkolu w tym wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole na podstawie art.67a Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.  
   
8. Za dni nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje odpis / zwrot/ stawki żywieniowej. Osobą odpowiedzialną za wyliczenie dni i płatnych godzin jest nauczyciel danej grupy. Osobą odpowiedzialną za ustalenie wysokości kwoty do odpisu jest intendentka. Odpisu dokonuje się w miesiącu następnym.
   
9. Rezygnacje z przedszkola lub korzystania z posiłków rodzice składają na piśmie  
u dyrektora przedszkola do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc wprowadzonych zmian.  
 

10. Odpłatność za przedszkole pobierana jest od rodziców na druku ścisłego zarachowania – kwitariusz przychodowy – imiennie dla każdego dziecka, w terminie do 15-go każdego miesiąca, którego należność dotyczy. W przypadku gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.
 
11. Na koniec każdego miesiąca intendentka przedstawia do sprawdzenia dyrektorowi zestawienie zbiorcze dochodów i rozchodów  . Po analizie dyrektor potwierdza zgodność wykazanych dokumentów . Kwitariusze i faktury  oddane są do analizy w Urzędzie Gminy.

 

 

UBEZPIECZENIE DZIECI

 

Dzieci na życzenie rodziców ubezpieczone są w PZU

w Ostrowie Wielkopolskim.

Jednorazowa składka ubezpieczeniowa wynosi 45zł i obejmuje

okres od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

Dzieci ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków

na kwotę 12.000zł.

 

Komunikaty

wykrzyknik-26Szanowni Rodzice

 W tym roku szkolnym w przedszkolu prowadzone są zabawy z językiem angielskim przez panią Aleksandrę Kanię

         

wykrzyknik-26 Szanowni Rodzice

W tym roku szkolnym przedszkole wakacyjny dyżur będzie pełnić w lipcu. W sierpniu przedszkole nieczynne.

  


wykrzyknik-26Szanowni Rodzice

W związku z obowiązkiem publikacji sprawozdania finansowego za poprzedni rok w BIP informujemy iż sprawozdanie finansowe Przedszkola za rok 2020 opublikowane jest na   stronie internetowej Gminy Ostrów Wielkopolski w zakładce BIP - Finanse publiczne i budżet.


 

 wykrzyknik-26  wykrzyknik-26

 

Losowe Zdjęcia

Aktualności

Kontakt z Nami