logo

 

rainbow
Rekrutacja do Przedszkola

Rekrutacja kandydatów do Przedszkola na rok szkolny 2021/22

 

Rekrutacja do przedszkola odbywa się na  podst.art.204, ust.1ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.Przepisywprowadzające ustawę - Prawo oświatowe/ Dz.U.z 2017r., poz.60/, w zw. z art.154, ust.1, pkt.1 i art.29, ust.2,pkt. 2 ustawy Prawo oświatowe /Dz.U.z 2017 r.,poz.59/ i Zarządzenia nr 27/2021 Wójta Gminy Ostrów wg określonych terminów składania dokumentów i postępowań rekrutacyjnych :

od 9 do 12 lutego br. - wydawanie i przyjmowanie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających już do przedszkola

od 15 lutego do 8 marca– wydawanie i przyjmowanie wniosków dla nowych kandydatów,

od 9 do 15 marca – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

16 marca  – podanie do publicznej wiadomości - listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

od 17 do 25 marca potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

26 marca - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Uwaga : Wnioski wraz z załącznikami pobrać można w biurze Przedszkola

Kryteria ustawowe to :

1.wielodzietność rodziny - 26 pkt.

2.niepełnosprawność dziecka - 26 pkt.

3.niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka - 26 pkt.

4.niepełnosprawność obojga rodziców dziecka - 26 pkt.

5.niepełnosprawność rodzeństwa dziecka - 26 pkt.

6.samotne wychowanie dziecka w rodzinie - 26 pkt.

7.dziecko objęte jest pieczą zastępczą - 26 pkt.

Kryteria lokalne to :

1.Dziecko rodziców pracujących, prowadządzych własną działalność,gospodarstwo rolne studiujących w systemie stacjonarnym - 5 pkt.

2.Dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza do przedszkola i będzie kontynuowało edukację w tym przedszkolu- 4 pkt.

3.Dziecko, zgłoszone do przedszkola po raz pierwszy wraz z rodzeństwem - 3 pkt.

4.Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola mającego siedzibę na terenie gminy Ostrów- 

1 pkt.

5.Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły mającej siedzibę na terenie Gminy - 1pkt.

6.Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowejw obwodzie, której siedzibę ma dane przedszkole - 3 pkt.


Do wniosku należy dołączyć oświadczenia, które potwierdzają spełnianie kryteriów ustawowych:

1.oświadczenie o wielodzietności

2.oświadczenie o zatrudnieniu / nauce/ lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego

3.oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

5.oświadczenie o kontynuowaniu  edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata

6.oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola dwojga lub więcej dzieci

7.oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do innego przedszkola na terenie Gminy

8.oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły na terenie Gminy

Postępowanie odwoławcze

1.składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola - w ciagu 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

2.przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia - w ciągu 5 dni od daty zlożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

3.złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia dziecka - w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

4.rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania - w ciagu 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin Rekrutacji i działań Komisji Rekrutacyjnej

 

Komunikaty

wykrzyknik-26Szanowni Rodzice

 W tym roku szkolnym w przedszkolu prowadzone są zabawy z językiem angielskim przez panią Elżbietę Kowalczyk

         

wykrzyknik-26

  


wykrzyknik-26Szanowni Rodzice

W związku z obowiązkiem publikacji sprawozdania finansowego za poprzedni rok w BIP informujemy iż sprawozdanie finansowe Przedszkola za rok 2020 opublikowane jest na   stronie internetowej Gminy Ostrów Wielkopolski w zakładce BIP - Finanse publiczne i budżet.


 

 wykrzyknik-26  wykrzyknik-26

 

Losowe Zdjęcia

Aktualności

Kontakt z Nami